Sunday, November 25, 2012

Sunday, November 4, 2012

నమ్మకూడని నిజాలు, మన తెలుగు సినిమాలు

రౌడీలు/కార్లు గాలిలో పల్టీలు కొట్టడం వంటి అద్భుతాలు పక్కన పెడితే... మన తెలుగు సినిమాలు మనల్ని మరికొన్ని విషయాల్లో జాంకాయిని చేస్తూ ఉంటాయి. మచ్చుకి కొన్ని చెబుతాను చూడండి...

1. ముహూర్తానికి తాళి కడుతూ ఉంటే "ఆపండి..." అని ఎవరో ఒకరు పెళ్ళిని ఆపినట్లు చూపిస్తూ ఉంటారు.
కాని నిజానికి: ...హిందూ ఆచారం ప్రకారం, ముహూర్తం సమయానికి జీలకర్ర-బెల్లం పెట్టిస్టారు. దానితో వివాహం జరిగిపొయినట్లే. తరువాత ఎప్పుడో కట్టే తాళి కట్టకుండా ఆపటం వలన ప్రయోజనం శూన్యం.

2. గతంలో జరిగిన సంఘటనల్ని కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపిస్తూ/చెబుతూ ఉంటారు.
కానీ... ఆ చెప్పేవారు లేని సన్నివేశాలు, వాళ్ళకి తెలియటానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేని సన్నివేశాలని కూడా అంత క్షుణ్ణంగా ఎలా చెప్పగలరు చెప్పండి???

3. అమ్మాయి వాంతులు చేసుకొని భర్తతో "మీరు తండ్రి కాబోతున్నారు, నాకు ఇప్పుడు మూడో నెల" అని చెప్పటం మనం చూస్తూ ఉంటాం.
కానీ నిజానికి: ...ఆ విషయం మొదటి నెల నిండగానే తెలుస్తుంది. దీనిని నిర్ధారించుకోవాలంటే ఈ విషయాల్లో నిష్ణాతులైన మీ సన్నిహితులని అడిగి తెలుసుకోండి. అప్పుడే మీకు దాన్ని నెల తప్పటం అని ఎందుకు అంటారో తెలుస్తుంది.

4. కారుకి బ్రేకులు కత్తిరిస్తే పెద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినట్లు చూపిస్తూ ఉంటారు.
కాని నిజానికి: ...నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను... కొండ దారి లేక బాగా ఎత్తు-పల్లం ఉంటే తప్ప యాక్సలరేటర్ మీద కాలు తీసేసి ఇగ్నీషన్ ఆపు చెసేస్తే కారు ఆగదా ఏమిటి!!!??? ...మనల్ని జాంకాయల్ని చెయ్యటం కాకపొతే!!!

Sunday, October 28, 2012

The year of 2008


What I did in 2008 or rather what 2008 did to me...!
(Not that anyone would be interested, but this is just [like] a last page of my personal dairy '08)
 • Bought a 2 bed-room apartment in Bangalore and leased it
 • Wayanad Trek (pre-cursor to my long-lasting desire of Kerala tour)
 • U.S. Trip
  • Visited lot of places in Minneapolis, Minnesota
  • Long week-end to Tampa, Florida with Pavan and his friends
  • Road trip to Miami, Florida
  • Adventurous day @ Universal Studios, Orlando
  • Proud owner of an iPhone 2G
 • Started working on some ideas with my friends
  • Bought iPods for friends and a MacMini for myself
 • Gave CAT exam
 • Vacation and Himalayan trekking at Dalhousie, Himachal Pradesh

Other minor things:
 • Treks:
 • Coolandhra Mangalore trip
 • Sivanasamudram
 • Skandagiri with Adventura
 • Anthargange with Adventura
 • New subscriptions:
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Adventura (Trekking group)
 • eBay
 • Audible
 • Pownce
 • Facebook
 • Gave Microsoft interviews
 • Got a job offer from mKhoj but did not take it up.

Which day were you born?

Back in school I learned this quick formula to calculate which Day_of_the_week a given date is. I made a quick Facebook app to return the day_of_the_week for any given date between
1st January 1900 and 31st December 2100.

Please try it out and let me know your comments.
https://apps.facebook.com/day-of-birth/

My adventures with Indian stock market

Long long ago (re: around 5 years ago) in my early days of share trading adventures (...it's not an excuse but really those are the days when I started trading and pretty naive), I bought this company's stock and learned a lot (re: lost a lot of money). Narrating the sad story here hoping some of you would pick a bone or two from my experiences.

1. Bought a penny stock blindly because it's of low value. 
My thought process was something like this... "Since each stock is worth only 2 rupees, how bad a loss can be? It won't be more than 2 rupees, right?"

I wonder how I did not realize that this loss multiplied with huge number of stocks would essentially be the whole amount I invested in it!!!

On the other hand, I thought, "since I get a huge number of stocks even if a single rupee raise in the price would fetch me a lot of rupees ;-)". You can clearly see how I failed in this reasoning too.

2. Did not research much about the company
I browsed a little bit about the company, details of which I do not remember even on that evening. As I look back since I was so determined to buy that stock, I might have overlooked all negative signs and looked at only the positive decisions which I *wanted* to see for helping my buying decision.

3. Squared off by doubling the number of stocks I had without retrospecting what I did wrong.
At the time of panic, I did not retrospect and investigate more. Instead I invested more to square-off my investments. That's unlike me, but may be I am destined to learn a lot from this. It's written.

4. Bought 6000 stocks by mistake, instead of selling them.
I placed a BUY order instead of SELL order again by mistake. Hmm... so many mistakes all happening with a single stock. Is it a co-incidence???

5. Did not knew about special brokerage on penny stocks
On top of the losses by above mentioned reasons, I can to know that a minimum of 10 np brokerage is charged on stocks worth < Rs.50/- in my DMAT account. This is a huge percentage considering the fact that this a stock worth two rupees.

6. Company restructured the portfolio and I didn't even know about it
I still don't understand completely why 'x' number of stocks priced @ 'y' in my DMAT account were replaced by 'x/10' number of stocks priced @ '10y'.

7. Sold for huge losses and got a surprise gift (re:blow) from brokerage firm
Satisfied with all the learning I got from this whole episode, recently I decided to sell ALL (and NOT buy more ;-) ) of the stocks on one fine day. My brokerage firm with-held around 20% of the earnings (after all the losses, I can't really call them earnings, can I?), as "Exchange Margin for the day" probably because mine was the only transaction of that stock on that "fine day". Need to find more about it after publishing this post.

Morale: Half cooked knowledge is dangerous, so don't invest money in share market if you can't invest time in it.

Friday, October 26, 2012

Today's news papers and paid journalism


I am absolutely disgusted seeing last Saturday's Times Of India news paper. The space was so exploited for advertisements that there were 3 pages of ads for each page with news (It was 48:16 approximately). It's basically around 75% of space in advertisements. Needless to talk about "Bangalore Times" edition, which is even more worse. This on top of certain articles which appear to be news but are actually paid articles makes it lot worse than readers paying for pamphlets/hand-outs distributed on the road.

Here's Citizens Jain report in New Yorker on Times Of India. Why India’s newspaper industry is thriving.

Shame on Jain brothers for erasing the border between actual news and paid articles. I have seen this causing a lot of people falling for get-rich-quick schemes like the ongoing EMU birds craze which is a complete SCAM.
THE HINDU article: The rise and fall of EMU farming (August 12 2012)

I wonder why are people even buying/subscribing-to such a paper making it an English-language newspaper with largest circulation in the world!!!

Monday, January 31, 2011

But a lie's still a lie, even when it’s white

Lyrics to WHITE LIE, a song from US TV Series "Lie to me"
(Src: http://bonjupatten.wordpress.com/2010/12/13/white-lies-do-not-pay-off-in-the-long-run/)

I say I'm 10 when I'm 9 and half.
My Uncle Tells a joke and I try to laugh
In gym I fake a headache, but I want to quit
I say I love the sweater that my Grandma knit.

But that's a white lie
(sing echo) White Lie
That's the kind you want to tell
white Lie
(sing echo) White Lie
So your mom won't have to yell
A white lie
(sing echo) White Lie
Everybody does it cause it feels alright and it's more polite
But a lie's still a lie, even when it's white

I pretend I'm asleep when my dad walk's in
I said I ate my chicken, but I just ate the skin
You speak and say your lie and when your mouth says not
Your pants are on fire, but they're not too hot

When it's a
White Lie
(sing echo) White Lie
It's the kind you want to tell
A white lie
(sing echo) White Lie
So your dad won't have to yell
A white lie
(sing echo) white lie
Everybody does it, cause it feels alright and it's more polite
but a lie's still a lie, even when it's white

While it might be hard, to say what's true,
would you want a white lie told to you?

But that's a white lie
(sing echo) White Lie
That's the kind you want to tell
white Lie
(sing echo) White Lie
So your mom won't have to yell
A white lie
(sing echo) White Lie
Everybody does it cause it feels alright and it's more polite
But a lie's still a lie, even when it's white!

P.S: Test post to my blog through email. Ask me how.

--
Regards,
Ravi Kumar Mandala

My first visit to Decathlon

Test post straight from my inbox on iPhone. Ask me how.

Monday, January 17, 2011

Pink or Blue?

Even modern couples want to find the gender of the to-be-born child. Sounds ridiculous? You can't guess why, unless you think "out-of-the-box".

[Spoiler alert] Take your time to guess before reading further.

I too was surprised when I heard. But here's why...

Couples these days want to know the gender of to-be-born child for various different reasons (apart from the usual ones one may think of, in disgust).
1. What color toys, clothes etc., to buy? It would be blue if it's a boy and pink if it's a girl.
2. It is time to admit first baby girl into a school and they would like to know what gender second child is going to be. They would go for co-ed if it's a boy and girls school if it's a girl.
3. To decide the time of birth, if given a choice (like in case of c-section). Some days are auspicious for baby boy and some are auspicious for baby girls.

The third one sounds weird as it tries to decide the fate of new born ;-), but which one does not?

Saturday, January 15, 2011

Business Proposition

One of my distant friends came up with a strange business proposition to which I wondered how he even thought of such a thing and why did I cross his mind to execute that. The thing was... he had no money or interest to do investments under 80C and he asked me whether I would be interested to buy mutual funds in his behalf, may be as a joint investment. If I am willing to do the same, he says we can share the tax benefit he would be getting out of that investment. Isn't this a legal and a cool idea, both in a single package?

Monday, January 11, 2010

Formal ApologyRecently came across this funny yet formal apology form. If a close friend of your hurts you and apologizes, you can give him/her this form and ask to fill it up, for fun.

Camp song from one of my recent treks

Source: Ashok Puri (Group leader of G4 batch in Goa Trekking Expedition 2009)

[Note: Sing in this rhythm... Halllo daarlingg Halloo ham tumpe marelllaaa hai...]

Hello Darling Hello Hum Tumpe Marela Hai
Hello Darling Hello Hum Tumpe Marela Hai
Peeche Mud Ke Dekha, Tera Baap Khadela Hai

Humne Manme Socha Tumhe Chai Pilaaunga
Humne Manme Socha Tumhe Chai Pilaaunga
Patte Bhi Hai Chini Bhi Hai, Lekin Doodh Fatela Hai

Hello Darling Hello Hum Tumpe Marela Hai
Hello Darling Hello Hum Tumpe Marela Hai
Peeche Mud Ke Dekha, Tera Baap Khadela Hai

Humne Manme Socha Tumhe Sair Karaaunga
Humne Manme Socha Tumhe Sair Karaaunga
Gaadi Bhi Hai Petrol Bhi Hai, Lekin Tyre Fatela Hai

Hello Darling Hello Hum Tumpe Marela Hai
Hello Darling Hello Hum Tumpe Marela Hai
Peeche Mud Ke Dekha, Tera Baap Khadela Hai

Humne Manme Socha Tumhe Kiss Karnekaa
Humne Manme Socha Tumhe Kiss Karnekaa
Hum Bhi Hai Tum Bhi Hai, Lekin Public Khadela Hai

Hello Darling Hello Hum Tumpe Marela Hai
Hello Darling Hello Hum Tumpe Marela Hai
Peeche Mud Ke Dekha, Tera Baap Khadela Hai

Humne Manme Socha Tumhe Trekking Karaoonga
Humne Manme Socha Tumhe Trekking Karaoonga
Rucksack Bhi Hai Cam Bhi Hai... Lekin Pant Fatela Hai!!!

P.S: Interesting folks can ping me to get a .mp3 version of this song in Mr.Ashok Puri's own voice. By-the-way, Mr.Ashok Puri is nephew of the great villian/actor, Late Mr.Amrish Puri.

Sunday, December 13, 2009

US Vs us

.
We CLICK a button, they PUSH it.
We travel in KILOMETERS, they travel in MILES.
We spend a currency NOTE, they spend dollar BILL.
After eating we ask for BILL, they ask for CHECK.
We travel on LEFT side of the road, they travel on RIGHT.
We rarely drive SILENT, they rarely HONK.
We say 11/9, they say 9/11. [Interestingly, the twin towers were attacked on 9/11, which is emergency rescue contact number there]
We press the switch DOWN to switch it on, they press it UP.
.
.

Tuesday, November 17, 2009

హెల్మెట్ వలన ఉపయోగాలు

.
1. ప్రమాద సమయాల్లో తలకి రక్షణ - శిరస్త్రాణం
2. వర్షం పడుతున్నప్పుడు - గొడుగు
3. కళ్ళకి రక్షణ - కళ్ళ జోడు.
4. శబ్ద కాలుష్యం నుంచి చెవులకి రక్షణ
5. ఈ మధ్య సెల్ ఫోన్స్ హెల్మెట్లోనికి తోసి. బండి నడుపుతూ మాట్లాడుతున్నారు - హాండ్స్ ఫ్రీ
6. చెవులు కప్పి చలి నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది
7. హెల్మెట్ పెట్టుకొని మనలో మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా, పాటలు పాడుకున్నా ఎవరికీ వినపడదు - సౌండ్ ప్రూఫ్
8. పోలీసుల నుంచి మన జేబుకి రక్షణ
.
.

ఫర్స్ట్ డే! ఫర్స్ట్ షో!! ఫర్స్ట్ టికెట్!!!

...
శుభమా అంటూ ఒక ద్విచక్ర వాహనం కొని, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని, పూజ చేయించి, ఆఫీసుకి బయలుదేరాను. ఈ ఆనందాన్ని సహోధ్యోగులతో పంచుకుందామని వారి కోసం మిఠాయి కొందామని ఒక బేకరి దగ్గర ఆగాను. చక్కగా ఒక కేజి మిఠాయి కొని, అక్కడి నుంచి ఎంతో "స్వేచ్చ"గా బయలుదేరాను. ఇప్పుడు అన్ని శబ్ధాలు స్పష్టంగా వినపడుతున్నాయి. నిజం చెప్పాలంటే శబ్ధ కాలుష్యం నా చెవులకి చిల్లులు పొడుస్తోంది. తేడా ఏమిటా? అని ఆలోచిస్తే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది "నా హెల్మెట్". వామ్మో, హెల్మెట్ బేకరీలో మర్చిపోయి, హాయిగా నా బండి మీద సవారీ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నానన్న విషయం అప్పుడర్ధం అయ్యింది. ఇప్పుడు కాని ట్రాఫిక్ పోలీసులు అపారంటే జేబుకి చిల్లు పడుతుంది అని, వెనుతిరిగి సందు-గొందుల్లోంచి బేకరీవైపు బయలుదేరాను. నా దురద్రుష్టంకొద్దీ ఒక సందు చివర నక్కి ఉన్నారు. ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ముగ్గురు ట్రాఫిక్ పోలీసులు... అందులో ఒక పొలీసు వచ్చి నన్ను ఆపి పలకరించింది. ఉభయకుశలోపరి అని అన్నాను. "మనలో మన మాట... హెల్మెట్ ఏది బాసూ?" అని అడిగింది. మనలో మనకి హెల్మెట్ ఎందుకులెండి అని అన్నాను. వెంటనే తన బ్లాక్బెర్రి తీసి, నా లైసెన్స్ లాక్కుని ఒక టిక్కెట్ కోసింది. ఇంకా చేసేది ఏమి లేక ఒక వంద సమర్పించుకొని అక్కడి నుంచి బయలుదేరాను. ఆ విధంగా మొట్టమొదటి రోజే ట్రాఫిక్ పోలీసుల రికార్డుల్లోకి ఎక్కింది, నా బండి.
...
...

Monday, November 16, 2009

దగ్గు రహస్యాలు

పక్షుల "కిలకిలా"రావాలు మనకి అర్ధం కావు. ఆవుల "అంబా అంబా" అరుపులు కూడా మనకి అర్ధం కావు. అలాగని వాటికి అర్ధం పర్ధం లేదని మనం అనగలమా? అవి వాటి భాష. అదే విధంగా ఎవరైనా దగ్గుతుంటే కూడా మనకి అర్ధం కాదు.

నేను చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే... దగ్గు కూడా ఒక భాషే. అయితే మనం అందరం దగ్గుతూ ఉంటాం. ఇంతకీ మనకే తెలియకుండా దగ్గు భాషలో మనం ఏమి మాట్లాడతామో తెలుసా? ఆలోచనలు.

నిజమేనండి. మనం దగ్గేటప్పుడు మనకి తెలియకుండా మన ఆలోచనలు బయటికి వచ్చేస్తాయి. ("నీకెవరు చెప్పారు?" అని అడగకండే...)

ఉదాహరణకి ఒకటి వదులుతా, కాసుకోండి. ఏదైనా గదిలోకి ప్రవేశించగానే గొంతు సవరించుకున్నట్లు ఒక చిన్న దగ్గు దగ్గుతాం చూశారా... దానికి అర్ధం మనకందరికీ తెలుసు కదా? మీరు మరీనూ. అన్నీ నాతోనే చెప్పిస్తారు! ఎందుకంటే అప్పుడు మన "ఆలోచనా" విధానం ఇట్లా ఉంటుంది, "నేను వచ్చినా ఇక్కడ ఎవరూ పట్టించుకోవటం లేదేమిటబ్బా???"

మనలో మన మాట... మీకు తెలుసో లేదో కాని, ఎంత దగ్గుతో బాధ పడుతూ ఉన్నా కూడా (ఇక్కడ "ఆలోచనలతో సతమతమవుతున్నా కూడా" అని చదవండి) నిద్ర పోయినప్పుడు దగ్గు ఆగిపోతుంది. అంటే నిద్రపొతే వాటన్నింటికీ విరామం దొరుకుతుందనటానికి ఇది మరొక ఋజువు.

Tuesday, August 4, 2009

ఇదెక్కడి కాస్ట్ కుట్టింగురా బాబూ!!!???

ఈ రోజుల్లో కార్పొరేటు ప్రపంచంలో కాస్ట్ కుట్టింగు ఎక్కువ అయ్యిపోయింది. కొన్ని ఆఫీసుల్లో ఇది వింత పోకడలు పోతోంది (కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది).

ఉధాహరణకు... టాయిలెట్లకి ఉండే ఆటోమేటిక్ సెన్సార్లు తేసివేసి, మ్యాన్యువల్ ఫ్లష్లు అమర్చుతున్నారు (బహుశా మెయింటెనెన్స్ సులువుగా ఉంటుందనేమో). ఇదెక్కడి "ఆదా" చెప్పండి. దీనినే "కాస్ట్ కుట్టింగు కంపు" అని అంటారు కాబోలు!!!

Tuesday, July 28, 2009

కూరిమి గల దినములలో...

...


కూరిమి గల దినములలో
నేరములెన్నడును గలుగ నేరవు మరి యా
కూరిమి విరసంబైనప్పుడు
నేరములే దోచుచుండు నిక్కము సుమతీ!

అని సుమతీ శతకంలో ఎప్పుడో చెప్పారు. దీనిని బట్టి మనకు తెలియవచ్చింది ఏమిటయ్యా అంటే... మిత్రులు ఎల్లప్పుడూ కలిసి ఉన్ననూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వారి మధ్య బేదాభిప్రాయములు రాక మానవు. అది కూడా చాలా విధాలుగా మంచిది అనుకోండి. అలా రాకపోతే అది స్నేహమే కాదేమో అని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే, లోకంలో ఏ ఇద్దరు మనుష్యులూ, వారి మనస్తత్వాలూ ఒకేలా ఉండవు. అలాంటప్పుడు బేదాభిప్రాయాలు రాలేదు అంటే ఏమిటి అర్ధం? ఇద్దరిలో ఒక్కరే ఎప్పుడూ సర్దుకుపోతున్నారని. అటువంటి స్నేహం హర్షింపతగ్గదా చెప్పండి? ఇంకా అస్సలు విషయానికి వస్తే... మొన్నీమధ్య పై పద్యం విన్నప్పుడు నాకొక మెరుపులాంటి ఆలోచన వచ్చింది.
మిత్రులు ఎప్పుడూ సర్దుకు పోతూ ఉంటారు. ఏదైనా మనస్పర్దలు వచ్చినప్పుడు "నువ్వప్పుడు అది చేసావ్, నువ్విప్పుడు ఇది చేసావ్" అంటూ గొడవ మొదలు పెడతారు. నేనంటానూ... అదేదో ఇప్పుడే ఒక మంచి సమయం చూసి (ఏమీ తోచనప్పుడు) ఈ విషయాలు చర్చించుకోవాలి... (ముఖ్యంగా రూంమేట్స్)
౧. ఎదుటి వారిలో మీకు ఏమి నచ్చలేదు.
౨. ఎదుటి వారిలో మీకు ఏమి నచ్చింది.
౩. మీకు మీరు ఏమి మెరుగుపర్చుకుందాం అని అనుకుంటున్నారు
౪. మున్ముందు సమస్యలను ఎలా పరిష్కారం చేసుకుంటే బాగుంటుంది...
దీని వలన చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మిత్రులు ఒకరినొకరు బాగా అర్ధం చేసుకోవచ్చు. రాబోయే సమస్యలని ముందుగానే పసిగట్టొచ్చు. మీరే ఆలోచించండి.

(అప్పుడెప్పుడో ఇంకా చాలా అనుకున్నాను కానీ, ఈ టపా రాయటంలో కాలయాపన జరగటం వలన ఇప్పుడు అవన్ని మర్చిపోయాను. కాబట్టి "ఇంతే సంగతులు, చిత్తగించవలెను!")

Monday, July 27, 2009

It's both a gift and a curse - Monk

Monk is cleanliness freak and he wipes his hands with a tissue every time he shakes hands with someone.

Monk is crazy about keeping things organized, just like Monika in Friends and may be more.

Monk is proud to be an American; he touches poles on the street because they are a part of it.

Monk keeps track of time i.e., he can say how long has been this meeting going on without watching the clock.

Monk is good at memory and he can detect you are lying if it involves popular facts/news.

Monk observes every minute detail, which makes him a great crime-scene investigator.

Monk is good at putting facts together and he smiles a peculiar laugh when he got the last part of the puzzle which solves the case under investigation.

Monk has enemies from the cases he successfully solved.

Monk is scared of heights.

Monk says “You’ll thank me later”, but no one does.

Monk has great powers for which he says, “It’s both a gift and a curse!!!”

Monday, November 26, 2007

DAREd for an iPod Nano

There was a funny competition in our office for a whole week. A panel of judges listed some really weird and challenging tasks that we hesitate to do in our office. Starting from Monday we have to do those tasks to accumulate the points towards Friday EOD when the competition concludes.

Tasks list:
1. For guys - Wear dhoti for a day. For girls - Saree and 2 pony tails.
2. Attend the reception calls for 30 minutes during peak period (2 p.m. to 3 p.m. OR 4 p.m. to 5 p.m.)
3. Two nursery rhymes on table (between 3 p.m. to 6 p.m.)
4. Cover distance from one end of the office to the other end without keeping a foot on the floor
5. Create a collage of nostalgic photographs in the cafeteria (at least 10 photographs)
6. Dress up like Dumbledore/Santa Claus. And distribute chocolates around in the office.
7. Put some really loud Telugu/Tamil song at around 5 p.m. and dance to it.
8. Wear a pair of shoes around your neck and walk around in the office
9. Kissing the wall with red lipstick applied (5 kisses per person)
10. Count the number of lights in the office 'aloud' (to be done around 3 in the afternoon)
11. Make a railway announcement on the public address system (3 p.m. to 6 p.m.)
12. Wear shirt & tie - both ulta (not inside out) for a day. Buttons and tie on your back.
13. Sing on the public address system (3 p.m. to 6 p.m.)
14. Participate in cooking dosas or something else at snacks (at least 15 mins) in the cafeteria
15. Photos with all couples in office
16. Get a white T-shirt signed by everyone from Versata. The more the better.
17. Bring bucket to office instead of bag.
18. Tell a short story in the cafeteria to everyone present at lunch time.
19. Send an icq/mail broadcast from someone's machine which has been left unlocked or u can even crack someone's password
20. Wear a mask for a whole day
21. Walk from cubicle to cafeteria blindfold (3 p.m. to 6 p.m.)
22. Hand wrestle with KG (who does daily work-outs)
23. Decorate ur cubicle for a day
24. Come from head to foot in same color dress.
25. Present a personally hand-made greeting card to the person you like most in office.
26. Write a poem about someone around in the office and stick it on the collage board in the cafeteria.
27. Wear a bandana around the head for a day.
28. Have a soft toy (minimum 1 feet tall) tied to your back for a day.
29. Stick an A4 size paper saying "I belong to " on your back for a day.
30. Eat one box of cheese-balls/lays (half box for girls)

After doing a minimum of 5 tasks, you will start getting hidden tasks which are more difficult, but can earn you handsome points. You will get next hidden task only after completing the current one. If you deny to do any hidden task, your points will be halved. (That's really bad thing that can happen to you especially when you are leading)

My trails...

Day1 and Day2:
I was busy with work as we had a release on Tuesday.

Day 3:
I have started on Day3 (Wednesday) doing 20 tasks on the same day to become the topper. I earned half of my winning score on the Day3. I wore my shirt and tie ULTA, had a toy hanging on my back, a poster on my back saying "I belong to FinServ" and wearing a hanky as head band. I did whatever task I can to accumulate to become topper in a single day. I bought a dhoti but don't know how to wear it, so couldn't. Got my first hidden task by EOD and I started planning to do it. I told rhymes standing on a table, gave a railway announcement and sang a song on Public address system. I also did great wall of kisses, blindfold walk to cafateria, attending reception calls and told a story in cafetaria at lunch time. For crossing the office without touching the floor, I used my skateboard ;-)

Hidden task#1: Talk to Head of Versata, India as a credit card guy and hold him on the talk for atleast 2 minutes without him hanging-up and not even recognizing that this is a fake call.

Day 4:
Went to temple and got Pujari to teach me how to wear a dhoti. He taught we well and its amazing. I loved wearing it. From the temple, I went to office on my bike wearing that dhoti. No one actually cared because they may have thought that I am a temple poojari or an ISKON devoutee. I enjoyed the whole day. I roamed in the office a lot unlike the other guys who wore a dhoti but confined themselves to their cubicles. I wore a white shirt on my white dhoti and hence did "Wear a dhoti" and "Wear same color dress from top to bottom" together. I made a spectacles like mask with a piece of *white* paper and wore that too.

Completed Hidden Task#1 successfully: Called the manager and said
I am Mr.XYZ, customer relations manager of so-and-so bank and would like to talk to you for a couple of minutes about an important matter. There is a major transaction of Rs.89,999/- on your card on so-and-so date at so-and-so time from a jewelery shop in Bangalore. However, the signature did not match with our records. So, we are calling you *just* for confirmation. If you haven't done this transaction then there could be a problem. Please note down the transaction number sir... its 00417024111. We are also providing insurance against such credit card frauds. Would you like to know the details sir?
He said, "Your voice is breaking, can you call me on my land line?" (maybe to check whether I know the landline number or not) The judges signaled me that I have crossed 2 minutes and I politely hung-up. Later when we went to meet him to apologize he is waiting for a call on his landline ;-)
I am still at the top-most position with a lead of around 90 points.

Hidden Task#2: My next task is the best one that I would *love* to do. Give roses to all the girls in the office.

Day 5:
Bought a bouquet of roses and went to office. Waiting till most of them are in office and started the task. Kneel down and say "Here's a beautiful flower for you". They know that this could be one of the fun tasks, but they weren't sure. But how can they deny a flower from me ;-) I took a couple of photographs with the girls I like. Then I dressed up like Santa and distributed chocolates and gifts in the office saying "You have been good this year, take a gift and some chocolates. Be a better person this year, I shall give you a car next year" until I ran out of all goodies.

Hidden Task#3: Take a group photograph with *all the managers and girls* in the office.
I have invited all managers and girls to the reception for a group-snap at a scheduled time. Gladly they all agreed, gladly. I had a snap and then started thinking... Should I go for the next task? What if its a difficult and non-doable one? There's a danger of reducing my own points to half and sliding down the points list. Still, I dared... as the theme of our contest is "DARR or DARE".

Hiddent Task#4: Build a monument atleast 2-feet high, within 45 minutes with any material available to you.
I got 2 decks of cards and started building a castle with paper cups. A fencing wall with paper t-cups and the palace is with the playing cards. I made the palace durable by sticking each and every card/brick with cellotape. To demonstrate its strength I made it an inverted triangle. Others also built monuments with chairs and dust-bins... so what's special about mine? I quickly removed one of the foundation cups and placed my mobile there. I ensured that its not in vibration mode and covered it up with some cards. Then came the judges asking to explain what I built. Here is how my explanation went...
I have built "The VU's Castle" with paper cups from the pantry and some playing cards. Here is the king and queen sitting on top of their palace. The palace is built-up of playing cards, but its not a touch-and-kind. Yes, you can touch it. You can even lift it up like this... (I have lifted the palace made up of playing cards and the judges are waaaawed); Unlike other monuments, this is not a dumb castle. It can play sweet music. (I gave a call to my mobile and its sweet ringtone started. The judges started searching where the music is coming from?) And so we call it a "SINGING CASTLE".

I was much ahead of others the day before but... at the end it was neck-to-neck.
Ashish, my trainer/manager through-out the event needs a special mention here. Due to his encouragement I did more and more tasks and I think each and every point helped me in winning as I had only a narrow 3-point lead at the end. Thanks buddy.

Kudos to all the enthusiasm our colleagues have shown to make this kind-of scores in the Scorecard.

Finally, I topped by getting 908 points. Other contestants were pretty close, Gen (our HR) and Santhosh (my VU buddy) at 905 points each; Mani at 898 points. There is lot of fun in the office for the whole week. I used to do all this stuff all day and then finish my day work over the night. The gift and outcome of the competition is more than worth of those efforts.

Hats-off to the judges for the spirit and love for fun. Thanks to all my colleagues for their wonderful co-operation and support.